Thư điện tử công vụ
 
 
 
 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2020.

Hiện có bản cập nhật phần mềm với các tính năng mới tuyệt vời.

Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển tiếp thư điện tử trên @noip.gov.vn